Trybunał Konstytucyjny w dniu 29 listopada 2017 r. w sprawie P 9/15 wydał na posiedzeniu niejawnym orzeczenie dotyczące pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie prawa ZUS-u do ingerencji w wysokość podstawy składki poprzez ingerencję w wysokość wynagrodzenia pracownika.  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło jednogłośnie. Trybunał orzekł, że      […]