W dniu 19 października 2018 r. w sprawie III CZP 37/18 Sąd Najwyższy wydał uchwałę , w której potwierdził, że przebaczenie jako akt emocjonalny i uczuciowy, nie wymaga formy testamentu. Uchwała zapadła w sprawie dotyczącej zachowku dochodzonego przez córkę zmarłej kobiety. Sąd I instancji powództwo oddalił, nie prowadząc postępowania dowodowego, przyjmując bezwiednie, że skoro zmarła wydziedziczyła córkę to przebaczenie powinno nastąpić […]

Rozwód  powoduje rozwiązania małżeństwa. W Polsce do zasady by zawrzeć małżeństwo nie wymaga się uprzedniej zgody organów. Zawrzeć związek małżeński mogą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej. Powstaje pytanie czy osoba częściowo ubezwłasnowolnione może wziąć ślub oraz czy może wziąć rozwód i czy w tym zakresie występują jakiekolwiek ograniczenia? Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego  I CR 559/66 […]

Trybunał Konstytucyjny w dniu 29 listopada 2017 r. w sprawie P 9/15 wydał na posiedzeniu niejawnym orzeczenie dotyczące pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie prawa ZUS-u do ingerencji w wysokość podstawy składki poprzez ingerencję w wysokość wynagrodzenia pracownika.  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło jednogłośnie. Trybunał orzekł, że      […]

Sąd Najwyższe w sprawie o zasiedzenie podjął w sprawie III CZP 1/18 uchwałę, w której wskazał, że sąd rozstrzygający sprawę o zasiedzenie może sam ustalić datę zasiedzenia. Zasiedzenie jest instytucją nabycia prawa własności. By Sąd uznał kogoś za właściciela nieruchomości w złej wierze musi upłynąć co najmniej 30 lat samoistnego posiadania nieruchomości i władania nią […]

Zdarza się tak, że wiele osób bardzo długo zwleka z decyzją o ogłoszeniu upadłości, tak długo aż zadłużenie będzie egzekwowane przez komornika. Powszechnie wiadomym jest, że komornik zabiera majątek na poczet spłaty zadłużenia, a jeśli tego majątku zabraknie bo dług będzie większej wartości niż majątek, to pozostawi resztę długu które należy spłacać. Komornik prowadzi egzekucję […]

W sytuacji kiedy to małżonkowie dokonają zawarcia umowy intercyzy po ślubie, to znaczące dla wniosku o ogłoszenie upadłości jest to kiedy zawarli przedmiotową umowę. Mianowicie umowa intercyzy nie jest skuteczna w stosunku do masy upadłości gdy pomiędzy dniem złożenia wniosku o upadłość a dniem zawarcia intercyzy nie minęło dwa lata. Jest to bardzo ważny przepis. […]

Jak wynika z art. 7 ustawy prawo upadłościowe można ogłosić upadłość  przedsiębiorcy po jego śmierci. Oczywistym jest, że śmierć może dotknąć tylko osoby fizycznej, a zatem ustawodawca przewidział możliwość zlikwidowania majątku osoby fizycznej, która prowadziła do śmierci działalność. Zgodnie z w/w przepisem prawa wniosek o ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy może złożyć wnioskodawca lub krewni jak […]

Skutkiem zawarcia małżeństwa jest  co do zasady powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej, chyba że jeszcze przed ślubem pomiędzy przyszłymi małżonkami dojdzie do zawarcia intercyzy. Z doświadczenia wynika, że wiele polskich małżeństw jest związanych wspólnotą majątkową, gdyż małżonkowie chcą budować wspólny majątek. Gromadzenie kapitału wymaga niejednokrotnie zaciągania kredytów przez małżonków, chociażby na zakup mieszkania czy budowę domu, […]

W myśl ustawy prawo upadłościowe podmioty, które nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W zależności od rodzaju zadłużonego i niewypłacalnego podmiotu mamy do czynienia z upadłościami: – przedsiębiorców zwaną upadłością gospodarczą, – upadłością dłużników nie prowadzących działalności gospodarczej zwaną konsumencką. Każda z tych w/w upadłości ma na […]

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ogłoszono wobec niej przed upływem dziesięciu lat upadłości, nie zachodzą wobec niej negatywne przesłanki do upadłości. Ustawa prawo upadłościowe w art. 4914 określa negatywne przesłanki upadłości czyli kiedy sąd oddala wniosek.  Sąd oddala wniosek jeśli była już ogłoszona upadłość a następnie  została […]