Ogólne informacje o upadłości
Październik 9, 2018
0

W myśl ustawy prawo upadłościowe podmioty, które nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

W zależności od rodzaju zadłużonego i niewypłacalnego podmiotu mamy do czynienia z upadłościami:
– przedsiębiorców zwaną upadłością gospodarczą,
– upadłością dłużników nie prowadzących działalności gospodarczej zwaną konsumencką.

Każda z tych w/w upadłości ma na celu zlikwidowanie majątku dłużnika przy jak najwyższym zaspokojeniu wierzycieli. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że upadłość jest niejako swoistą egzekucją uniwersalną. Oznacza to, że po ogłoszeniu upadłości przez sąd, syndyk działa jak komornik z tą różnicą, że komornik likwiduje konkretny wskazany przez wierzyciela majątek dłużnika. Syndyk dokonuje egzekucji całego majątku dłużnika, osobistego oraz ze wspólności małżeńskiej. Upadłość gospodarczą ogłaszają przedsiębiorcy tj. osoby prawne jak spółki prawa handlowego a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Upadłość gospodarczą ogłaszają przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jeżeli przedsiębiorca nie reguluje swoich wymagalnych pieniężnych zobowiązań to jest zobowiązany do złożenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do upadłości złożyć wniosek o upadłość. Przesłanki upadłości gospodarczej regulują m.in. art. 22, 23 i 24 ustawy. Oznacza to, że wniosek składa się na piśmie a jego treść określają w/w przepisy. Co do zasady wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu niejawnym czyli bez rozprawy. Jednocześnie wymaga się aby przedsiębiorca składający wniosek posiadał taki majątek, aby jego wartość wystarczyła na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. 

Upadłością konsumencką jest oddłużenie osoby fizycznej, która nie prowadziła nigdy bądź nie prowadzi już w momencie składania wniosku działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest związane terminem i nie wymagany jest majątek by przeprowadzić upadłość.
Tym samym aktualne przepisy prawa dają szansę na oddłużenie wielu podmiotom w tym osobom fizycznym.
W przypadku pytań lub dalszych wątpliwości w tym temacie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.